نانو فناوری (C-S-H gel)

ژل سیلیکات کلسیم هیدرات (C-S-H)Gel برای آب بندی ،محافظت و دوام و خود ترمیمی بتن طرح اختراع شماره ۹۷۵۶۴ مورخ…