علاج بخشی سدها

 

فعالیت شرکت مهندسی سازه بتن خاورمیانه در زمینه علاج بخشی سدها و مخازن بوده و بخش تحقیق و توسعه این شرکت در زمینه های زیر فعال میباشد :

۱- ترمیم ترکهای بدنه سد و ترمیم سر ریز در اثر کاویتاسیون.
۲- سرویس ، نگهداری و آببند کردن سدها.
۳- تولید و اجرای مصالح نوین،بتن فرم پذیر ،بتن هوشمند، بتن الیافی و بتن و ملات مورد مصرف در زیر آب (ضد آبشویی) پودر سخت کننده بتن و ……
۴- خدمات فنی و مهندسی سدها و منابع آب.