جوشکاری ترکهای رینگ اصلی کوره ۱۲۵۰ تنی کارخانه سیمان مشهد