تاییده پژوهشگاه علم و صنعت

تاییده پژوهشگاه علم و صنعت ایران

ژل سیلیکات کلسیم هیدراته (C-S-H)
مسکن و شهرسازی

تاییدیه مرکزتحقیقات راه،مسکن وشهرسازی ۲

محصول الیاف ماکرو سازه ای به جای فولاد حرارتی
نظام مهندسی استان خراسان رضوی

تاییدیه نظام مهندسی استان خراسان رضوی

الیاف پلیمری ماکرو سازه ای MFRC در سازه های بتنی
پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

گواهینامه پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
iso

گواهینامه ایزو

Iso Certificate
swisscert certificate

گواهینامه شرکت سوییس سرت

Swisscert Certificate
الیاف پلیمری به جای فولاد حرارتی

تاییدیه مرکزتحقیقات راه،مسکن وشهرسازی

محصول الیاف ماکرو سازه ای به جای فولاد حرارتی
الیاف در بتن مسلح

تاییدیه مرکزتحقیقات راه،مسکن وشهرسازی

الیاف پلیمری ماکرو سازه ای در بتن مسلح
الیاف ماکرو سازه ای

تاییدیه مرکزتحقیقات راه،مسکن وشهرسازی

الیاف پلیمری ماکرو سازه ای
پروانه بهره برداری

وزارت صنعت ، معدن و تجارت

پروانه بهره برداری فراورده ها