ترمیم ترکهای انبار خاک درشت مجتمع مس سرچشمه -مرداد ۸۶