ثبت اختراعات

مشاهده گواهی نامه

 برای آب بندی و محافظت بتن (C-S-H) اختراع ساخت ژل سیلیکات کلسیم هیدراته

شماره ثبت اختراع:76297, تاریخ1391/5/10

مشاهده گواهی نامه اختراع ساخت ماشین تولید الیاف پلیمری ماکروسازه ای در بتن مسلح الیافی

شماره ثبت اختراع : 67714 , تاریخ 1389/9/14

مشاهده گواهی نامه

اختراع تولید الیاف پلیمری ماکروسازه ای در بتن مسلح الیافی

شماره ثبت اختراع:61334 , تاریخ 1388/7/18

مشاهده گواهی نامه

اختراع پوشش ضد حریق از کربنات کلسیم و مواد پلیمری

شماره ثبت اختراع : 45325 , تاریخ 1386/10/19

مشاهده گواهی نامه

اختراع ساخت ملات واتر پروف و مخصوص ترمیم و محافظت سازه های بتنی

شماره ثبت اختراع :34083 , تاریخ 1384/11/26

مشاهده گواهی نامه

اختراع مانیتوری سدها و یافتن شکافها و حفره های فرار آب آب بند کردن و علاج سدها با روش تزریق بتن داخل تیوپ با لوله های تزریق و فایبرمش

شماره ثبت اختراع : 30319 , تاریخ 1383/6/22

مشاهده گواهی نامه

اختراع آب بند کردن سد لار تهران با استفاده از روش مانیتوری، الیاف (فایبر مش) و زایپکس (XYPEX) با نفوذ کریستالی
شماره ثبت اختراع : 29271, تاریخ  1382/10/9

مشاهده گواهی نامه

اختراع روش جلو گیری از تخریب سازه های بتنی با استفاده از مواد واترپروف بتن در مقابل مواد شیمیایی به طریقه نفوذ کریستالی
شماره ثبت اختراع : 27657 , تاریخ 1380/9/27

مشاهده گواهی نامه

اختراع دستگاه رسوب زدایی با روش پرتاب آب
شماره ثبت اختراع 27412 , تاریخ 1380/6/20

مشاهده گواهی نامه

اختراع ماشین تولید لوله های قطور سیمانی بتنی مسلح به صورت روش تولید موبیل
شماره ثبت اختراع : ۲۵۲۲۶ , تاریخ 1374/7/4

?