جوشکارهای ترکهای رینگ

جوشکاری ترکهای رینگ اصلی کوره 1250 تنی کارخانه سیمان مشهد

1 2
6 5
8 7
10 9
11 12
14 13
16 15
18 17
20 19
22 21
25 23
27 26
29 28
 24 30
 3 4
?