پروژه ها

1) آب بندی و ترميم تونل انتقال آب دشت عباس سد کرخه با Xypex Canada

2         1

4         3

6        5

8        7

2) آب بندی منبع 5000 متر مکعبی دره مراد بيک همدان سال 1382

12         11

 

3) اجرای پروژه های بين المللی- ساخت مجتمع مسکونی ونکوور و هتل 5 ستاره

17                16

19               18

21                20

23               22

4) بهسازی سيلوی مواد خام شماره 1 کارخانه سيمان مشهد

25               24

27             28

5) ساخت کارخانه آهک هيدراته شرکت سيمان شرق 600 تن در روز

30              29

6) ميانگذر درياچه اروميه

32                 31

33                 34

7) مخزن بتنی Cooling Tower پتروشيمی تندگويان

36                    35

8) پروژه پتروشيمی فجر

38                    37

40                    39

41                    42

9) ترميم شفت اصلی سد لار تهران

44                43

46                    45

48                         47

10) ترميم و مقاوم سازی هتل استقلال تهران سال 1382

50                              49

52                         51

53                             54

56                            55

11) جوشکاری ترکهای رينگ اصلی کوره 1250 تنی کارخانه سيمان مشهد

58                          57

59                           60

12) دستگاه توليد لوله های قطور بتنی

61                          62

63                         64

13) ترميم ترکهای انبار خاک درشت مجتمع مس سرچشمه -مرداد 86

65                        66

14) ورزشگاه يکصد هزار نفری آزادی تهران

67                        68

 

?