اعضاء

25

شركت مهندسی سازه بتن خاورميانه

 

  

آدرس : تهران، بلوار آيت الله كاشاني، بين بلوار شقايق و خيابان

سازمان برنامه، مجتمع پاسارگاد، طبقه چهارم، واحد ٢٥

تلفکس : ٢- ٤٤١٣٣٥٩٠

بسمه تعالي

احتراماً :

 باستحضار مي رساند مواد Xypex Canada اختراع و محصول کشورCanada  بوده و اين مواد با نفوذ کريستالی

به اندازه 50 ميليمتر سازه های بتنی قديمی و جديد را برای هميشه آب بند ودر مقابل مواد شيميائی محافظت و يا

سازه های بتنی آسيب ديده را می توان با Xypex بازسازی کرد . Xypex در بيش از هفتاد کشور دنيا در پروژه

های ساختمان های مسکونی ، تجاری ، ورزشی ، صنعتی ، پلها ، تونلها ، مترو، لوله های بتنی آب ، و فاضلاب

،تصفيه خانه ها ، منابع آب ، کانالهای بتنی ،استخرها ،گالری ها ،سدها، سکوهای دريايی بتنی، شات کريت و کليه

سازه های بتنی قديمی و جديد استفاده می گردد .

با نفوذ کريستالی موادXypex  سازه های بتنی آب بند و در مقابل مواد شيميايی نظير سولفيد هيدروژن(H2S) ،

يون کلر ،کلرايدها، سولفاتها، اسيدها و قليايی ها و غيره از 2PH الی 13 به صورت تماس مقطعی و از  3PH الی

12 به صورت تماس دائمی برای هميشه سازه های قديمی يا جديد را در مقابل موادشيميايی محافظت نموده و سازه

های بتنی آسيب ديده را نيز ميتوان با Xypex  ترميم کرد .

مواد Xypex بانفوذ کريستالی مقاومت بتن را حداقل 14 درصدافزايش داده و تمام ترکهای زير 400 ميکرون

موجود در بتن به وسيله نفوذ کريستالی ترميم می گردد و مقاومت سازه را در مقابل سايش و بار ترافيکی سنگين

افزايش می دهد .

مواد Xypex به صورت دائمی از درجه حرارت 32- تا 130+ درجه سانتيگراد و به صورت مقطعی از درجه حرارت

185- تا 1530+ درجه سانتيگراد کاملاً مقاوم می باشد.

مواد Xypex از لحاظ زيست محيطی هيچگونه آلودگی ندارد ويک جسم طبيعی بوده و برای آب آشامیدنی و

سيلوهای مواد غذايی و آب آشامیدنی با استاندارد NFS سوئیس آزمايش شده و مشکلی ندارد .

در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با :

Website: www.xypex.com  وE-mail: al_moazami@yahoo.com و

E-mail:info@xypex.com و E-mail : amoazami@canada.com تماس حاصل فرماييد .                                            

 وب سایت:  www.meeng.ir ,  www.fibermeeng.ir

 ایمیل: moazami@meeng.ir , al_moazami@yahoo.com , hamid@meeng.ir

                                                       

 

                                                             با احترام مجدد – علی معظمی         

                                                 مدير عامل شرکت مهندسی سازه بتن خاورميانه

1111111f1 

?